Rubrika ‘Informace pro rodiče’

kritéria MŠ

potvrzeni_od_pe­diatra_o_ocko­vani_v_cestine_u­krajinstine

zadost_o_prije­ti_ditete_k_pred­skolnimu_vzde­lavani_v_cesti­ne__ukrajinsti­ne

Co dítě potřebuje do MŠ

Do třídy

 • pohodlné oblečení, které mu umožní pohyb a nebude vadit, když se ušpiní (třeba při výtvarných aktivitách)
 • přezůvky (nejvhodnější jsou uzavřené papuče s pevnou patou a bílou podrážkou, nevhodné pantofle)
 • náhradní oblečení ( spodní prádlo, punčocháče, triko, tepláky, ……)
 • hrneček (za účelem dodržování pitného režimu v průběhu dne).
 • pyžamo
Na pobyt venku

Sportovní oblečení s ohledem na počasí a roční období (starší tepláky, mikiny, boty do písku, kombinéza, pogumované soupravy odolné vlhku a špíně, ........ ) – vše dle vlastního uvážení a s ohledem na skutečnost, že dítě smí toto oblečení umazat.

Na 1. pololetí vybíráme hygienické potřeby
 • 4 ks toaletního papíru
 • 1 balení papírových kapesníků
 • 1 ks tekuté mýdlo
 • 1 ks ubrousky
Prosíme rodiče, aby ve vlastním zájmu osobní věci dětí podepsali.

Žádáme rodiče, aby dětem nedávali bonbóny, žvýkačky apod.

Neručíme za poškození hraček, které si děti přinesou z domova. Respektujte pravidlo školky, že hračky z domu do MŠ nenosíme. Prosíme rodiče, aby nás včas informovali o zdravotních potížích a omezeních. Nemocné děti do mateřské školy nevoďte – buďte ohleduplní k ostatním. Děkujeme.

Evidenční list dítěte MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Informace zápis 2021–2022

Mateřská škola Hoštice – Heroltice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy Hoštice-Heroltice stanovila níže uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro výše uvedenou mateřskou školu.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hoštice-Heroltice pro školní rok 2022–2023

1. děti s trvalým pobytem v obci Hoštice-Heroltice v tomto pořadí:

 • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky v souladu s §34 školského zákona
 • děti dle věku  - v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy

2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem  školní docházky v souladu s §34 školského zákona

3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku  – v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy

Doplňující informace

 • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§34 odst. 1 Školského zákona). U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy, způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu. Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (§34 odst. 1 Školského zákona) .
 • Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí v posledním povinném ročníku vzdělávání (§50 Zákona o veřejném zdraví)
 • O přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu, rozhoduje ředitel (§ 34 odst. 3 Školského zákona)
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /rozhodnutí o přijetí/, se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem                                                    na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v MŠ  a dále na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno osobně či poštou do vlastních rukou.

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

Petra Zajíčková

ředitelka školy