Archiv Březen, 2019

Zápis do mateřské školy

v Hošticích – Herolticích

na školní rok 2019–2020 se bude konat

6. 5. od 9:30 do 11:30hod.

Rodné listy dětí a občanský průkaz s sebou.

Mateřská škola Hoštice – Heroltice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy Hoštice-Heroltice stanovila níže uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro výše uvedenou mateřskou školu.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hoštice-Heroltice pro školní rok 2020–2021

1. děti s trvalým pobytem v obci Hoštice-Heroltice v tomto pořadí:

  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky v souladu s §34 školského zákona
  • děti dle věku  - v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy

2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem  školní docházky v souladu s §34 školského zákona

3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku  – v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy

Doplňující informace

  • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. (§34 odst. 1 Školského zákona) U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy, způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu. Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost.
  • Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí v posledním povinném ročníku vzdělávání (§50 Zákona o veřejném zdraví)
  • O přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu, rozhoduje ředitel (§ 34 odst. 3 Školského zákona)
  • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /rozhodnutí o přijetí/, se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem                                                    na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnce v MŠ  a dále na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů.
  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno osobně či poštou do vlastních rukou

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

Petra Zajíčková

ředitelka školy